EBRD-ийн менежементийн зөвлөх үйлчилгээг дэмжих төсөл гэж юу вэ?

EBRD-ийн менежементийн зөвлөх үйлчилгээг дэмжих төсөл гэж юу вэ?

Европын Сэргээн Босголтын Банк нь жижиг дунд аж ахуйн нэгжүүд бизнесээ илүү ухаалаг, төлөвлөлттэй үр дүнтэй удирдахад нь дэмжлэг болгож,  бизнес,менежментийн зөвлөх үйлчилгээ авахад нь зориулан Зөвлөхийн зардалын тодорхой хувийг (25-75%) санхүүжүүлдэг. 

Илүү дэлгэрэнгүйг http://www.ebrd.com/work-with-us/advice-for-small-businesses/overview.html  холбоосоор авна уу.

Our customers