PECB - PROFESSIONAL EVALUATION AND CERTIFICATION BOARD

PECB нь (Professional Evaluation and Certification Board)  ISO стандартуудыг байгууллагад хэрэгжүүлэх (implementer) болон энэ талын сургалт болон аудитыг явуулах олон улсын мэргэжилтэнгүүдийг (expert) сургаж,  үнэлж, шаардлага хангасан мэргэжилтэнгүүдийг нотлон гэрчилгээ (certification) олгодог байгууллага юм.  ISO стандартаар ажилладаг мэргэжилтэнийг үнэлдэг, гэрчилгээжүүлдэг дэлхийд хүлээн зөвшөөрөгдсөн,  томоохон  схемүүдийн нэг нь PECB юм.

 

PECB нь мэргэжилтэний тухайн стандарт болон тогтолцооны талаарх мэдлэг, туршлага, ур чадвар зэрэг олон хүчин зүйлийг үндэслэн үнэлгээ хийж гэрчилгээ олгодог бөгөөд, гэрчилэн олгосон сургагч багшийн болон зөвлөх, аудиторын гэрчилгээ нь олон улсад хүлээн зөвшөөрөгддөг.

Мөн ийнхүү шаардлага хангасан мэргэжилтэн болох сургалтуудыг явуулдаг.

 

Обзерв Консалтинг нь PECB-ийн Монгол дахь албан ёсны түншээр итгэмжлэгдэн ажилладаг бөгөөд PECB –ийн хөтөлбөрөөр албан ёсны сургалтуудыг ISO-ийн гол  стандартуудаар явуулдаг.

Энд дарж бидэнтэй холбогдож PECB-ийн албан ёсны сургалтуудын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна уу.

Манай үйлчлүүлэгчид