Сургалтын хэрэгцээ тодорхойлох үйлчилгээний процесс

- Байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааг ойлгох

- Байгууллагын зорилго зорилтод хүрэхэд зайлшгүй шаардагдах мэдлэг, ур чадварын шаардлага ба хүлээлтийг тодорхойлох

- Үндсэн алба, нэгжийн удирдлагууд, түлхүүр ажлын байранд ажиллаж буй ажилтнуудаас судалгаа авах

- Ажилтнуудын ажлаа гүйцэтгэхэд шаардлагатай мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлэх хэрэгцээг тодорхойлох

- Судалгааны үр дүнг нэгтгэн дүгнэх

- Хэрэгцээнд тохирсон сургалтын хөтөлбөрийг санал болгох