ТАНЫ БИЗНЕСИЙГ ТӨГӨЛДӨРШҮҮЛЖ ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛД ХӨТӨЛНӨ. 

ОБЗЕРВ Консалтинг зөвлөх үйлчилгээний байгууллага (ЗҮБ) нь:


гэсэн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг.