Үйлчилгээ

Үнэлгээ& Аудит (Due Dilligence)

Харилцагчийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн хөндлөнгийн мониторинг, хяналт, (due diligence) аудит, үнэлгээ гүйцэтгэх үйлчилгээг бид явуулдаг.

Үйлчилгээний чиглэлүүд

  • Гэрээт & ханган нийлүүлэгчийн
  • Хуулийн нийцлийн
  • Төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилт, үр дүнгийн
  • ISO стандартуудын баталгаажуулалтын


мэргэжлийн | ХАРААТ БУС | ҮНЭ ЦЭНТЭЙ