ISO стандартууд яагаад хэрэгтэй вэ?

ААНБ-ууд хэд хэдэн шалтгааны улмаас ISO стандартын баталгаажуулалт авахаар шийдэж болно.

Итгэл үнэмшил, нэр хүнд: ISO гэрчилгээ нь чанар, аюулгүй байдал, байгаль орчны менежментийн талаарх компанийн амлалтыг aбайдлаар баталгаажуулах боломжийг олгодог. Энэ нь тус компани нь олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн стандарт, шилдэг туршлагыг нэвтрүүлж, үйлчлүүлэгчид, түншүүд, оролцогч талуудын дунд өөрийн итгэл үнэмшил, нэр хүндийг өсгөж чадна гэдгийг харуулж байдаг.


Үр ашиг, бүтээмжийн сайжрал: ISO стандартууд нь (ялангуяа ISO 9001) ихэвчлэн үйл явцыг оновчтой болгох, алдагдлыг бууруулах, үр ашгийг дээшлүүлэх удирдамж, боломжийг өгдөг. Эдгээр стандартыг хэрэгжүүлснээр үйл ажиллагааг оновчтой зохион байгуулж, бүтээмж нэмэгдэж, зардлаа хэмнэнэ.

Зах зээлд нэвтрэх ба өрсөлдөх давуу тал: Заримдаа ISO гэрчилгээ нь тодорхой зах зээл эсвэл салбарт оролцоход, нэвтрэхэд шаардлага байж болдог. Төрийн болон хувийн хэвшлийн олон тендер, гэрээнд ISO стандартын гэрчилгээ шаардагдах нь бий Нэмж дурдахад ISO гэрчилгээ нь компанийг өрсөлдөгчдөөс ялгаж, гэрээ байгуулах, үйлчлүүлэгчдийг татах боломжийг нэмэгдүүлэх замаар өрсөлдөх давуу талыг бий болгодог. Учир нь ISO гэрчилгээтэй компаниудыг ихэвчлэн найдвартай, найдвартай түнш гэж үздэг.


Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж: ISO стандартууд нь хэрэглэгчийн шаардлагыг хангах, тэдний сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэхэд чиглэдэг. ISO стандартыг хэрэгжүүлснээр компаниуд үйлчлүүлэгчдийн хүлээлтийг хангасан бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг тогтмол хүргэх чадвараа сайжруулж, үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамж, үнэнч байдлыг нэмэгдүүлэх боломжтой.

Эрсдэлийн удирдлага ба дагаж мөрдөх: ISO стандарт нь ихэвчлэн эрсдэлийн удирдлага, дагаж мөрдөх бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг агуулдаг. Эдгээр стандартыг дагаж мөрдсөнөөр компаниуд эрсдэлийг тодорхойлж, бууруулах, зохицуулалтын хэрэгжилтийг хангах, торгууль, хуулийн асуудлаас зайлсхийх боломжтой. Энэ утгаараа IPO хийсэн эсвэл хийхийн өмнө ААНБ-ууд хэрэгжүүлбэл зүйтэй.


Ажилтны оролцоо ба ёс суртахуун: ISO стандартууд нь ихэвчлэн ажилчдын оролцоо, сургалт, эрх мэдлийг нэмэгдүүлэхэд тусалдаг. Эдгээр стандартыг хэрэгжүүлснээр компаниуд ажилчдын оролцоог нэмэгдүүлж, сэтгэл санааг дээшлүүлж, тасралтгүй сайжруулахад чиглэсэн эерэг ажлын орчныг бүрдүүлж чадна.

ISO стандартыг хэрэгжүүлж баталгаажуулах нь олон ашиг тусыг авчрах боловч бүх компаниудад заавал байх албагүй гэдгийг анхаарах нь чухал юм. ISO гэрчилгээ авах шийдвэр нь салбарын шаардлага, зах зээлийн эрэлт, компанийн зорилго зэрэг олон хүчин зүйлээс шалтгаална.

Бидэнтэй холбогдож энэ талаар үнэ төлбөргүй зөвлөгөө аваарай.

ISO 27001

Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо

Дэлгэрэнгүй

ISO 45001

Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо

Дэлгэрэнгүй

ISO 22000

Хүнсний аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо

Дэлгэрэнгүй

ISO 13485

Эмнэлгийн хэрэгсэл - Чанарын менежментийн тогтолцоо

Дэлгэрэнгүй

ISO 22301

Бизнесийн тасралтгүй байдлын менежментийн тогтолцоо

Дэлгэрэнгүй

ISO 20000

Мэдээллийн технологийн үйлчилгээний менежмент

Дэлгэрэнгүй

ISO 10002

Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж - Гомдолтой ажиллах заавар

Дэлгэрэнгүй

ISO 14000

Байгаль орчны менежментийн тогтолцоо (цуврал)

Дэлгэрэнгүй