БИДНИЙ ТУХАЙ

УРИА: БИЗНЕСИЙН ТӨГӨЛДӨРШЛИЙН ТӨЛӨӨ

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО: МЭДЛЭГИЙГ БОДИТЖУУЛНА

БИД ЮУ ХИЙДЭГ ВЭ?

ОБЗЕРВ Консалтинг зөвлөх үйлчилгээний байгууллага нь Олон улсын стандартчиллын байгууллагаас гаргасан удирдлагын тогтолцооны стандартуудыг нэвтрүүлэх замаар байгууллагын чанар, бүтээмж, үр ашгийг нэмэгдүүлэх, процесст суурилсан удирдлагад шилжих, компанийн засаглалыг сайжруулах, байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх мөн улмаар баталгаажуулалтын аудитад зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх чиглэлд ажилладаг менежментийн зөвлөх үйлчилгээний байгууллага юм.

БИДНИЙ АЖИЛЛАДАГ ХҮРЭЭ

image_part_003-1-1
  • Үйлдвэрлэлийн удирдлага
  • Чанарын удирдлага
  • Хүний нөөцийн удирдлага
  • Мэдээллийн технологийн удирдлага (системийн интеграчлал)
  • Эрсдэлийн удирдлага (үйл ажиллагааны)
  • ХАБЭА-н удирдлага
  • Хэрэглэгчийн үйлчилгээ, хэрэглэгчийн харилцааны удирдлага
  • Байгууллагын дотоод хяналт, аудитын удирдлага
  • Гүйцэтгэлийн үнэлгээний удирдлага
  • Процессын удирдлага ба сайжруулалт

 

Мөн бид дээр дурдсан чиглэлүүдээр, Зөвлөн туслах, Сургалт явуулах,  Аутсорсингаар ажиллах, Аудит хийж тайлагнах үйлчилгээ үзүүлдэг.

ХЭРЭГЖҮҮЛДЭГ ХӨТӨЛБӨРҮҮД

ОБЗЕРВ Менторинг хөтөлбөр

“ЖДҮ-9001” чанарын удирдлагыг дэмжих тэтгэлэгт хөтөлбөр

“Чанарын менежер” бэлтгэх хөтөлбөр

Хүнсний салбарынханд зориулсан “Easy НАССР тэтгэлэгт хөтөлбөрт

МЭРГЭЖЛИЙН ХАНДЛАГА

МЭРГЭЖЛИЙН ХАНДЛАГА

ТҮҮХ БА АМЖИЛТ

ТҮҮХ БА АМЖИЛТ

УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

ЭРХ ЭЗЭМШИЛ

ЭРХ ЭЗЭМШИЛ

ТҮНШЛЭЛ БА ПАРТНЕРУУД

МЭРГЭЖЛИЙН ХАНДЛАГА

ГИШҮҮНЛЧЛЭЛ

ГИШҮҮНЛЧЛЭЛ

ЗӨВЛӨХҮҮДТЭЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАХ

ЗӨВЛӨХҮҮДТЭЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАХ

МЭРГЭЖЛИЙН ХАНДЛАГА

Бид мэргэжлийн сургалт, зөвлөх үйлчилгээний байгууллагын хувьд өөрийн үндсэн үйл ажиллагаанд хамаарах процессуудыг нарийн чанд удирдлага, зохион байгуулалттайгаар удирдаж ажилладаг.

Төслийн удирдлага
ЭХЛҮҮЛЭХ - ТӨЛӨВЛӨХ - ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ - ҮНЭЛЭХ - ХААХ
ИЛҮҮ ИХИЙГ

Аливаа менежментийн зөвлөх үйлчилгээний төслийн удирдлагын хувьд бид төслийн удирдлагын ISO21500 стандартын дагуу Эхлүүлэх- Төлөвлөх-Хэрэгжүүлэх- Үнэлэх, Хаах (Initiation- Planning-Implementation- Controlling- Closing) үе шатуудад хувааж удирддаг. Төслийн удирдлагын талаар энд дарж дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна уу.

Менежментийн зөвлөх үйлчилгээний хувьд Зөвлөхийн мэргэжлийн ур чадвар төслийн үр дүнд маш чухал байдаг.  Салбартаа танигдаж, илүү шинжлэх ухаанч, систематик хандлагатай ажилладаг менежментийн зөвлөхүүд ба сургагч багш нараас манай зөвлөхүүдийн нөөц бүрддэг. Тиймээс бид үр дүнтэй Зөвлөхийн сонгон шалгаруулалтын процедурыг бий болгосон. энд дарж үзнэ үү.

Бидэнтэй ажиллаж буй зөвлөхүүдийн мэдлэг ур чадварыг хөгжүүлэх нь бидний байнгын зорилго байдаг. Зөвлөхийн хөгжүүлэх дотоод хөтөлбөрийг  (CDP) хэрэгжүүлдэг. “Зөвлөхийг хөгжүүлэх хөтөлбөр-ийн талаар мэдээлэл авах бол бидэнтэй холбогдоно уу.

ОБЗЕРВ КОНСАЛТИНГ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН ЗӨВЛӨХИЙН БАРИМТЛАХ ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

1.ШУДАРГА БАЙДАЛ

Үйлдэл, хариу үйлдэл, хандлагатаа ямагт ЗӨВ-ийг баримтална. 

Аливаад нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн хэм хэмжээ, шударга байдлыг хэм хэмжээг баримтална.

 Гүйцэтгэсэн ажил, үйлчилгээний хөлснөөс өөрөөр үний бүхий зүйл, бэлэг сэлт бусад эд агуурсыг

 Үйлчлүүлэгчээсээ болон бусад оролцогч талуудаас хүлээн авахгүй, санал тавихгүй, сэдэл, эс үйлдэл гаргахгүй. 

2. ХҮНДЛЭЛ 

Бүх төрлийн харилцаанд хүндлэлийг баримтална. 

Үйлчлүүлэгч ба бусад оролцогч талуудыг ижил түвшинд авч үзэж ялгаварлалгүй, тэгш, хүртээмжтэй хандана. 

3. АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛ & ХАРААТ БУС БАЙДАЛ 

Ашиг сонирхол зөрчил нь мэргэжлийн үйл ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлдгийг зөвшөөрч, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ямагт ангид байна. 

Зөвлөхийн хараат байдлын олон хэлбэрийг ойлгон танин мэдэж үүнээс ямагт ангид байна. 

4. ХАРИУЦЛАГА 

Мэргэжлийн өндөр ур чадварыг гаргахын зэрэгцээ хувийн хичээл зүтгэл гаргаж ажиллана.

Үйлчлүүлэгчийн болон өөрийн байгууллагын мөн бусад оролцогч талуудын оюуны өмчид хүндэтгэлтэй хандаж, оюуны эрхийн зөрчил гаргахгүй. 

Үйлчлүүлэгчийн болон өөрийн байгууллагын мөн бусад оролцогч талуудын мэдээллийн нууцыг чандлан хадгална.

5. МЭДЭЭЛЭХ

Ёс зүйн энэхүү дүрмийн зөрчигдөж буй аливаа тохиолдлыг (өөрт болон бусдад тохиолдож буй) (бусад этгээд мэдээгүй эсвэл мэдэх боломжгүй байсан ч) үл тэвчиж мэдээлнэ. 

ЗӨВЛӨХИЙН АНКЕТ БӨГЛӨХ

ЗӨВЛӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ПРОЦЕСС

ЭРХ ЭЗЭМШИЛ

Бид Германы TUV Rheinland компани болон Канадын PECB Байгууллагын стратегийн түншлэл ба төлөөллийн бүрэн эрхийг эзэмшиж ажилладаг.

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамнаас олгогдсон “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт явуулах (гэрчилгээний дугаар 19061006)эрхийн дагуу үйл ажиллагаа явуулдаг.

ТҮНШЛЭЛ БА ПАРТНЕРУУД

ГАДААДЫН ТҮНШЛЭЛ

TUV Rheinland (Герман)

Хувь хүний мэргэжлийн ба байгууллагын удирдлагын тогтолцооны баталгаажуулалт

Professional Evaluation and Certification Board (Канад)

Хамтын ажиллагааны чиглэл: Хувь хүний мэргэжлийн ба байгууллагын удирдлагын тогтолцооны баталгаажуулалт

EBRD

Хамтын ажиллагааны чиглэл: Менежментийн зөвлөх үйлчилгээний санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх

Parker Solution (Англи)

Хамтын ажиллагааны чиглэл: Менежментийн зөвлөх үйлчилгээ

Австралийн Менежментийн хүрээлэн (Австрали)
Хамтын ажиллагааны чиглэл:

Хамтын ажиллагааны чиглэл: Байгууллагын болон хувь хүний хөгжлийн сургалт

Тогтвортой Ноос Ноолуурын эвсэл SFA (Англи)

Хамтын ажиллагааны чиглэл: Ноос ноолуурын бэлтгэл, боловсруулалт шатны үнэлгээ, аудит, зөвлөгөө

Discover business Process Management (Швед)

Хамтын ажиллагааны чиглэл: Бизнесийн процессын удирдлага, процессын сайжруулалт, дахин загварчилалын хүрээнд дэх сургалт, зөвлөх үйлчилгээ

ДОТООДЫН ТҮНШЛЭЛ

МУ-н Сангийн яам, Дэлхийн банк хамтарсан “Экспортыг дэмжих хөтөлбөр

Хамтын ажиллагааны чиглэл: Экспортыг орлох үйлдвэрлэлийн салбар дахь менежментийн зөвлөх үйлчилгээний санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх

Тогтвортой санхүүжилт хөтөлбөр

Хамтын ажиллагааны чиглэл: Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлалын хүрээн дэх сургалт ба зөвлөх үйлчилгээ

Монголын Хүнсчидийн холбоо

Хамтын ажиллагааны чиглэл: Хувь хүний мэргэжлийн ба байгууллагын удирдлагын тогтолцооны баталгаажуулалт

Олон Улсын удирдлагын тогтолцооны зөвлөгөө мэдээллийн төв ТББ

Хамтын ажиллагааны чиглэл: Олон улсын удирдлагын тогтолцооны стандартуудын (management system standards) сургалт, ба зөвлөх үйлчилгээ

Ти Ай Си Консалтинг ХХК

Хамтын ажиллагааны чиглэл: Байгууллагын баталгаажуулалт

Digital Kharakhorum Academy

Хамтын ажиллагааны чиглэл: Онлайн, цахим сургалт

Skill up Платформ

Хамтын ажиллагааны чиглэл: Онлайн, цахим сургалт

Business MN

Хамтын ажиллагааны чиглэл: Боловсрол, мэдлэг хуваалцах, ниитлэл мэдээлэл,

Боловсруулах Инженерүүдийн холбоо

Эрчим хүчний зураг төсөл зохиогчдын холбоо

Хамтын ажиллагааны чиглэл: Эрчим хүчний мэдлэг хуваалцах уулзалт, бусад эвэнт арга хэмжээг зохион байгуулах

ГИШҮҮНЧЛЭЛ