ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Play Video

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ПРОЦЕС

Мэргэжлийн зөвлөх үйлчилгээний байгууллагын хувьд бид менежментийн зөвлөх үйлчилгээг эхлүүлэхэд ихээхэн нухацтай ханддаг.

Дараа процесс  зураглал нь бидний зөвлөх үйлчилгээг эхлүүлэхийн өмнө хийгддэг гол алхамуудыг харуулна.

Хүсэлт хүлээн авах

Уулзалт хийх

Зөрүүний шижилгээ явуулах, тайлагнах

Үнийн санал гаргах

Гэрээ байгуулах

ҮЕ ШАТУУД

Аливаа менежментийн зөвлөх үйлчилгээ нь тодорхой хугацааг зарцуулж, бодит үр дүн зорилго чиглэж, 2 болон түүнээс дээш оролцогч талуудын хамтын ажиллагаа байдлаар хэрэгждэг. Тиймээс бид менежментийн зөвлөх үйлчилгээний ажлыг төсөл гэж үзэж төслийн удирдлагын ISO21500 стандартын дагуу дараах үе шатаар хэрэгжүүлж удирдаж ажилладаг.

ПРОЦЕС
49%
1. ЭХЛҮҮЛЭХ​
49%
2. ТӨЛӨВЛӨХ​
49%
3. ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ​
49%
4. ҮНЭЛЭХ & САЙЖРУУЛАХ
49%
5. ХААХ & ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГӨХ​
49%

ТӨСЛИЙН УДИРДЛАГЫН СИСТЕМ

Зөвлөх үйлчилгээний төслийг төлөвлөсөн хугацаандаа, өндөр үр дүнтэй хэрэгжүүлж ажиллах зорилгод чиглүүүлэн бид OBSERVE PMS програмыг нэвтрүүлсэн. Уг программ нь аливаа менежментийн зөвлөх үйлчилгээний төслийг болон төслийн хүрээнд үүрэг харицлага хүлээн ажиллаж буй бүх гишүүдийн гүйцэтгэли зэргийг хянж, мониторинг хийх боломжийг оролцогч бүх талуудад олгодог. 

Программын талаар мэдээлэл авах бол 

ТӨСЛИЙН УДИРДЛАГЫН ПРОЦЕСС

ХЯНАЛТЫН АУДИТ

Play Video

Хэрэгжүүлж буй бүх төслүүдийн төгсгөл (Closing) шатад бид дотоод хяналтын аудитыг Компанийн захиргааны зүгээс зохион байгуулдаг. Уг хяналтын аудитыг тухайн төсөлд ажиллаагүй хараат бус зөвлөхүүдээс бүрдсэн аудитын баг гүйцэтгэж Компанийн удирдлагад тайлагнадаг. Хяналтын аудитын талаар мэдээлэл авах бол

төслийн удирдлагын талаар мэдээлэл авахыг хүсвэл