ЗАХИАЛГЫН АУДИТ

ЯАГААД ЗАХИАЛГЫН АУДИТ ГЭЖ?


Аливаа аж ахуйн нэгж байгууллага томоохон төсөл хэрэгжүүлэхдээ эсвэл урт хугацаанд хамтран ажиллах түншлэгч (туслан гүйцэтгэгч, ханган нийлүүлэгч гэх мэт)  талаа сонгохдоо эрсдэлийн удирдлагын хүрээнд  тухайн түншлэгч байгууллагын чадамжийг үнэлэх, энэ үнэлгээнд үндэслэн түншлэгчээс гаралтайгаар үүдэн бий болох эрсдэлийг удирдах зорилгоор үнэлгээ аудитыг явуулдаг.

 

Мөн байгууллага өөрөө өөрийнхөө үйл ажиллагаа, засаглал, тогтолцоо, процесс ба үйл ажиллагааны үр нөлөөтэй хэрэгжилтийг хөндлөнгийн байгууллагаар үнэлүүлж, энэхүү үнэлгээнд үндэслэн удирдлага ба засаглалдаа сайжруулалт хийж ажиллах туршлага бизнесийн удирдлагад байдаг.

Олон улсын практикт,  энэхүү үнэлгээ, аудитыг хөндлөнгийн , мэргэжлийн байгууллага бие даасан байдлаар явуулдаг. 

ЗАХИАЛГЫН АУДИТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНҮҮД

ОБЗЕРВ Консалтинг ЗҮБ нь ААНБ-д үүсэн бий болж буй энэ хэрэгцээнд нийцүүлэн захиалгын аудитын үйлчилгээг явуулдаг.

Манай Захиалгын аудитанд дараах аудитууд багтаж байна.

  • Баталгаажуулалтын стандартуудын хүрээнд санал авах аудит (Opinion audit)
  • Хуулийн нийцлийн аудит
  • Ерөнхий чадамжийн аудит
  • Хүнсний аюулгүй байдлын аудит
  • Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын аудит
  • Хөдөлмөрийн харилцааны аудит
  • Байгууллагын хүний нөөц, байгууллагын зохион байгуулалтын зан төлөвийн аудит

МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ

ЯМАР ААН-Д ИЛҮҮ ХЭРЭГТЭЙ ВЭ?

Аливаа аж ахуйн нэгж байгууллага томоохон төсөл хэрэгжүүлэхдээ эсвэл урт хугацаанд хамтран ажиллах түншлэгч (туслан гүйцэтгэгч, ханган нийлүүлэгч гэх мэт)  талаа сонгохдоо эрсдэлийн удирдлагын хүрээнд  тухайн түншлэгч байгууллагын чадамжийг үнэлэх, энэ үнэлгээнд үндэслэн түншлэгчээс гаралтайгаар үүдэн бий болох эрсдэлийг удирдах зорилгоор үнэлгээ аудитыг явуулдаг.