ISO 9001

Play Video

ISO 9001 ГЭЖ ЮУ ВЭ?

Аливаа бүтээгдэхүүн эсвэл үйлчилгээ нь олон процессуудын үр дүнд бий болж байдаг. Харин эдгээр бүтээгдэхүүн үйлчилгээг бий болгоход чиглэн ажиллаж байгаа процессууд нь хоорондоо харилцан хамаарч, бие биедээ нөлөөлж байдаг ба процессуудын аль нэг дээр юмуу эсвэл процесс дахь аль нэг шат дамжлага дээр асуудал ба алдаа гарах  нь дараагийн бүх процессуудад сөргөөр нөлөөлж улмаар энэ нөлөөлөл нь байгууллагын ерөнхий гүйцэтгэлд сөрөг нөлөөгөө тусгадаг. Хамгийн энэхүү асуудал ба алдаа нь яг тухайн үедээ мэдэгдэхгүй өнгөрч болох ба эцсийн шатанд эсвэл бүр бүтээгдэхүүн үйлчилгээ хэрэглэгчид очсон хойно асуудал алдаа илрэх нь ч бий. 

Иймээс байгууллагын чанарын удирдлагын тогтолцоо гэдэг нь дан ганц бүтээгдэхүүн үйлчилгээний чанарыг дангаар нь авч үзэх ойлголт биш юм. Байгууллагад чанарын удирдлагын тогтолцоо нь бүтээгдэхүүн үйлчилгээг бий болгоход чиглэн ажиллаж байгаа болон түүнд хамаарах процессууд, эдгээр процессуудаас бүрэлдсэн тогтолцоог бий болгож хянах тухай асуудал юм.

Олон улсын стандартчиллын байгууллага нь Байгууллагад чанарын удирдлагын тогтолцоог бий болгоход шаардлагуудыг тогтоосон нийтлэг стандартыг  боловсруулан гаргасан нь ISO9001 юм. Энэхүү стандарт нь нийтлэг стандарт учраас бүх төрлийн , бүх хэлбэрийн байгууллага өөртөө тохируулан хэрэгжүүлж нэвтрүүлэх боломжтой байдаг. Үүнээс гадна салбарын онцлогт нь тохируулан гаргасан тухайлсан чанарын удирдлагын тогтолцооны стандартууд бий.

Энэ стандартын эхний хувилбар 1987 онд гарсан ба түүнээс хойш, нийгэм, цаг үе, бусад шаардлагуудыг тусган өөрчлөгдсөөр өнөөдрийн байдлаар 2015 онд 5 дахь хувилбар нь хүчин төгөлдөр хэрэгжиж байна.

ЯАГААД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХЭРЭГТЭЙ ВЭ?

ISO9001 стандарт нь процесст суурилсан сэтгэлгээг байгууллагад нутагшуулж, процессуудаа удирдах замаар бүтээгдэхүүн үйлчилгээнийхээ чанарыг тогтмол түвшинд барьж тогтвортой гүйцэтгэлтэй компани болж,  сэтгэл ханамжтай хэрэглэгчийг бий болгож, урт хугацаанд тогтвортой амжилттай ажиллах боломжийг байгууллагад олгодог.

Чанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлэх нь тухайн байгууллагын ерөнхий гүйцэтгэлийг сайжруулах, тогтвортой хөгжлийн санаачилгын зохих суурь бий болгоход тустай тул байгууллагын хувьд стратегийн шийдвэр байна.

Олон улсын энэхүү стандартын дагуу чанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлснээр байгууллага дараах үр ашиг хүртэх боломжтой. Үүнд: хэрэглэгчийн болон холбогдох хуулийн болон зохицуулалтын шаардлагад нийцсэн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг тууштай (consistently) нийлүүлэх чадвараа нэмэх; хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх боломжуудыг дэмжих; байгууллагын төлөв байдал, зорилтуудтай холбоотой эрсдэл ба боломжуудыг авч үзэх; чанарын удирдлагын тогтолцооны тогтоогдсон шаардлагуудад нийцсэн болохоо нотлон харуулах

ISO9001:2015 СТАНДАРТЫН 0.1 ТАНИЛЦУУЛГА БҮЛГЭЭС АВСАН ИШЛЭЛИЙГ ҮЗНЭ ҮҮ.

Хэрэглэгчийн болон холбогдох хуулийн болон зохицуулалтын шаардлагад нийцсэн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг тууштай (consistently) нийлүүлэх чадвараа нэмэх
Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх боломжуудыг дэмжих;
Байгууллагын төлөв байдал, зорилтуудтай холбоотой эрсдэл ба боломжуудыг авч үзэх;
Чанарын удирдлагын тогтолцооны тогтоогдсон шаардлагуудад нийцсэн болохоо нотлон харуулах
Previous
Next

Чанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлэх нь тухайн байгууллагын ерөнхий гүйцэтгэлийг сайжруулах, тогтвортой хөгжлийн санаачилгын зохих суурь бий болгоход тустай тул байгууллагын хувьд стратегийн шийдвэр байна.

Олон улсын энэхүү стандартын дагуу чанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлснээр байгууллага дараах үр ашиг хүртэх боломжтой. Үүнд:

  • хэрэглэгчийн болон холбогдох хуулийн болон зохицуулалтын шаардлагад нийцсэн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг тууштай (consistently) нийлүүлэх чадвараа нэмэх;
  • хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх боломжуудыг дэмжих;
  • байгууллагын төлөв байдал, зорилтуудтай холбоотой эрсдэл ба боломжуудыг авч үзэх;
  • чанарын удирдлагын тогтолцооны тогтоогдсон шаардлагуудад нийцсэн болохоо нотлон харуулах