БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЧАНАРЫН САЙЖРУУЛАЛТ

Бүтээгдэхүүний чанарыг удирдах нь олон процесс, үйл ажиллагаанаас хамаардаг.

 

Үйлдвэрлэлийн явц дунд болон үйлчилгээ хүргэгдэх үйл ажиллагааны дунд алдаа, гологдол, дефект ихээхэн гардаг, хорогдол ихтэйн улмаа үр ашиг багатай ажилладаг,  хэрэглэгчийн гомдол санал буурдаггүй гэх мэт асуудал бий бол танай байгууллага “Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний чанар хангамж үйлчилгээг” авахыг бид зөвлөж байна.

 

Чанарыг хангах нь дан ганц, чанарын хяналтаас хамаардаггүй. Чанар нь олон хүчин зүйлийн систематик уялдаа холбоосын үр дүн байдаг тул чанарыг хангахын тулд байгууллага маш системтэй, хянуур хандах (critical thinking) хэрэгтэй.