ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ГЭЖ ЮУ ВЭ?

Хэрэглэгчгүй бизнес гэж үгүй. Хэрэглэгчийн эрэлтэд үндэслэн цаашдын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ тодорхойлогддог. Иймд хэрэглэгчдын сэтгэл ханамжийг өндөр байлгахын тулд хэрэглэгчийн үйлчилгээг судалж, анхаарлаа хандуулдаг. Өөрөөр хэлбэл бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ бий болохоос өмнө, хэрэглэгчид хүрсэний дараа ч хэрэглэгчийг халамжлах, санал гомдлыг сонсох цогц үйл ажиллагаа нь хэрэглэгчийн үйлчилгээ юм.

Сэтгэл ханамж гэдэг нь үйлчилгээ үзүүлж буй байдлыг өөрийн үйлчилгээ авахыг хүсч буй хүлээлттэй харьцуулан, хэрэглэгчийн эерэг эсвэл сөрөг мэдрэмж юм.

ХЭРЭГЛЭГЧ

Учраас хамгийн сайн бүтээгдэхүүн үйлчилгээтэй, түргэн шуурхай, уян хатан байхыг шаарддаг.

ОРЧИН ҮЕИЙН ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ЧИГ ХАНДЛАГА

Технологи хөгжихийн хэрээр хэрэглэгчийн худалдан авалтын чиг хандлага хувьсан өөрчлөгдөж байдаг.  Хэрэглэгчийнхээ хэрэгцээ шаардлагыг олж мэдэх, үүний дараа тэдэнтэй хэрхэн холбогдох, хэрхэн харилцах стратегийг боловсруулснаар борлуулалт өсөх суурь болдог. Аливаа байгууллагын хувьд борлуулалтаа өсгөж, зардлаа багасган, ашигт ажиллагаагаа нэмэгдүүлэх нь эцсийн үр дүн боловч үүнийг бий болгохын тулд эхлээд хэрэглэгч тухайн байгууллагатай холбогдох боломж нь хэр энгийн хялбар байна вэ гэдгээс эхний алхмаа хийх  хэрэгтэй. Үүний тулд хэрэглэгч төвтэй тогтолцоонд төвлөрөх шаардлагатай болно.

Дэлхийн бизнесийн чиг хандлага нь хэрэглэгч төвтэй тогтолцоо руу шилжээд байгаа шалтгаан нь технологийн хөгжлийг дагаад бараа бүтээгдэхүүний ялгарал бараг алга болж, нөгөө талаас “Mature Market” бий болсноос үүсэж буй хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлагатай холбоотойгоор хэрэглэгчтэйгээ байнга харьцаж, дуу хоолойг нь өөрийн үйл ажиллагаандаа тусгаж, зах зээлийн өрсөлдөөнд хэрэглэгчтэй харилцах үйлчилгээгээрээ ялгарах шаардлага тулгарч байна.