УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦОО ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЕРӨНХИЙ ПРОЦЕСС

Удирдлагын тогтолцооны стандартыг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх компанийн төслийн багийнханд өгөх зөвлөмж

Баяр хүргэе!

Компанидаа Удирдлагын тогтолцоо хэрэгжүүлэх төслийн үндсэн багийн гишүүн болсон танд баяр хүргэе.

 

        Удирдлагын тогтолцоо хэрэгжүүлэх төслийн багийн гишүүнээр ажиллах үүрэг хүлээн авах нь нэг талаас ихээхэн үүрэг хариуцлага хүлээж буй “айдас хүрэм” шийдвэр ч нөгөө талаас Та хувь хүнийхээ хувьд хөгжих, суралцах улмаар албан тушаал хувийн карьерийн хувьд өсөх дэвших боломжийг олгодог гайхалтай бөгөөд азтай үйл явдал байдаг.

ГАРЫН АВЛАГЫН ЗОРИЛГО

Зөвлөх үйлчилгээ гэдэг нь зөвлөх багийнхан харилцагчийн төслийн хэрэгцээ шаардлагыг нь үнэлэн, гэрээний үүрэг, хүлээгдэж буй үр дүнгээ тодорхойлон, зорилгоо нэгтгэхээс эхлэн гэрээний хүлээгдэж буй үр дүнд хүрэхийн тулд төлөвлөсөн ажилбаруудыг үе шаттайгаар гүйцэтгэж дуусах хүртэл үргэлжлэх цогц үйл ажиллагаа юм. Зөвлөх үйлчилгээнд Зөвлөх багийнхан болон Харилцагч тал (харилцагч талаас үүрэг хүлээсэн төслийн баг) харилцан нэг зорилгын дор, үр дүнд сууриласан бүтээлч, ажил хэрэгч зарчмыг баримтална. Төслийн хүлээгдэж буй үр дүнд хүрэхэд Төслийн багийн үүрэг оролцоо маш чухал байдаг. Учир нь Зөвлөх багаас өгч буй зөвлөмж, үүрэг даалгаварыг хэрэгжүүлэгч нь Харилцагч өөрөө байдаг. Иимээс аливаа удирдлагын тогтолцоо хэрэгжүүлж буй байгууллагуудын Төслийн баг болон дээд удирдлагад зориулан энэхүү гарын авлагыг бид боловсруулсан билээ.

ХАМТЫН ҮР ДҮН
ОРОЛЦОО
АЖИЛ ХЭРЭГЧ ЗАРЧИМ
Previous
Next

ЗӨВЛӨМЖ №1: МЭДЛЭГ ЭЗЭМШИХ, СУРАЛЦАХ, ХӨГЖИХ

 • Бизнесийн удирдлага, менежментийн талаар сонирхох, судлах
 • Процессын удирдлага, хяналтын тухай сонирхох, судлах
 • Хэрэгжүүлж буй удирдлагын тогтолцоо, бүтээгдэхүүн үйлчилгээтэй холбоотой хууль эрх зүйн орчин, стандарчлалын талаар, мэдлэг эзэмших
 • Манлайлал, багийн удирдлага, хувь хүний хөгжил, ур чадварын талаар сонирхох, судлах
 • Зөвлөх үйлчилгээний үе шат болон тус үе шатуудад хийх ажлын ерөнхий хүрээг ойлгох.

ЗӨВЛӨМЖ №2: ХАРИУЦЛАГА

 • Бизнесийн удирдлага, менежментийн талаар сонирхох, судлах
 • Процессын удирдлага, хяналтын тухай сонирхох, судлах
 • Хэрэгжүүлж буй удирдлагын тогтолцоо, бүтээгдэхүүн үйлчилгээтэй холбоотой хууль эрх зүйн орчин, стандарчлалын талаар, мэдлэг эзэмших
 • Манлайлал, багийн удирдлага, хувь хүний хөгжил, ур чадварын талаар сонирхох, судлах
 • Зөвлөх үйлчилгээний үе шат болон тус үе шатуудад хийх ажлын ерөнхий хүрээг ойлгох.
 •  

ЗӨВЛӨМЖ №3: ХАРИЛЦАА ХОЛБОО

 • Хариу хүссэн шинжтэй аливаа харилцаанд (имэйл, утас, биечилсэн яриа) харилцаанд заавал хариу өгөх
 • Зөвлөх багаас өгсөн даалгаврыг бүрэн ойлгосон эсэхээ бататган тодруулж, хугацаанд нь гүйцэтгэх
 • Төслийн даалгаврыг нээлттэй байлгах, мэдээлэл солилцох, гүйцэтгэлийг хянах зорилго бүхий OBSERVE PMS программыг багийн бүх гишүүд ашиглаж сурах, тогтмол хөтлөлт хийх.
 • Даалгавар гүйцэтгэлийн явцад ойлгомжгүй, мэдлэг, туршлага дутагдсан ажилбаруудыг тухай бүрд нь Зөвлөх багаасаа асууж байх, “Ангаахай философи”-ийг баримтлах. “Ангаахай философи” гэдэг нь сурах, мэдэхийн төлөө өөрөө тэмүүлэхийг хэлнэ.
 • Төслийн багийнхан дотоод уулзалтаас гарсан үр дүнгээс Зөвлөх багт танилцуулах, санал хүсэлтээ илэрхийлэх эрх нь нээлттэй.

ЗӨВЛӨМЖ №4: ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

 • Төслийн багийн гишүүн солигдсон тохиолдолд дараагийн гишүүнийг ажлын 3 хоногийн дотор сонгон томилж Зөвлөх багт мэдэгдэх.
 • Шинэ гишүүнд төслийн тухай танилцуулга, чиглүүлэгийг Төслийн багийн ахлагч өгч, сургалт, уулзалтуудад идэвхитэй хамруулах.
 • Төслийн багийнхан Зөвлөх багийнхантай ажлын 5 хоногийн 1 /нэг/ өдрийг “СургалтУулзалт”-ын өдөр болгон зориулж гаргах.
 • Төслийн баг эсвэл ажлын хэсэг 7 хоногт 2-3 цагийг “Дотоод уулзалт” ажиллагаандаа зориулж, гаргах.
 • Төслийн багийнхан Зөвлөх багаас өгсөн төлөвлөгөөний дагуу Сургалт-Уулзалтандаа бэлдэх, гишүүдийн оролцоог бүрэн хангах.
 • Төслийн багийн уулзалт болон шийдвэр гаргавал Маягт 2-ын дагуу уулзалтын тэмдэглэл хөтөлж байх,
 •  

ЗӨВЛӨМЖ №5: ДААЛГАВАР & ТАЙЛАГНАЛ

 • Төслийн багийн гишүүдийн үүрэг даалгаварын бүртгэлийг дараах Маягт 3- ын дагуу бүртгэж явах.
 • Зөвлөх багаас өгсөн үүрэг даалгавруудын явцын тайланг Төслийн багийн ахлагч дараах Маягт 4-ын дагуу Зөвлөх багт тайлагнах (Тайланг 2 хувь бичиж 1 хувийг өөртөө, 1 хувийг Зөвлөх багт өгөх)
 • Зөвлөх багаас тайлангийн үнэлгээг эргэж асуух, холбоотой нэмэлт зөвлөмжүүдийг хэрэгжүүлэх.

МАЯГТУУД